ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟ

गॉव पढ़ाओ, भविष्य बनाओ

పల్లెలో చదువు, భవిష్యత్తుకి వెలుగు

Teach Today, Transform Tomorrow

গ্রাম পড়াও, ভবিষ্যৎ বানাও

गाव शिकवा, भविष्य बनवा

கிராமத்தில் கற்பிப்போம், வருங்காலம் படைப்போம்Inviting passionate volunteers from across the globe to impart quality education to children in remote villages of India via live online classes.
Sign Up to help build an educated rural India.

Volunteer Partner

Teach Rural India OnlineVolunteer from the comforts of your home/office


Experience the joy of teaching

Connect with your roots

Be a part of the solution

Enrich your
mother tongue


"Teaching these smart children from remote Indian villages gives you a real perspective of what a different world we live in. They are still new to the concept of a computer, internet and the technology boom outside their world but their curiosity is what leaves you enchanted. I started teaching at the Nandarkhe school that started this year in Maharashtra and I was excited as I got to teach in my mother tongue. It's been a privilege to teach the children of Nandarkhe in Maharashtra."

Shweta Angne

Volunteer Teacher at Nandarkhe School, Maharashtra

Spread the Word

Twitter LinkedIn Facebook Google Email